ISO 10015: سیتم مدیریت موثر فرآیند آموزش

برای اینکه سازمان ها در رقابت باقی بمانند همواره باید سرمایه گذاری مجدد کرده و توانایی منابع انسانی خود را ارتقا دهند. با این وجود بیشتر مدیران نمی دانند مزایای آموزش و بازگشت سرمایه گذاری آموزشی را اندازه بگیرند. امروزه با گذر از عصر صنعتی واطلاعات و ورود به عصر دانش ، با توجه به سرعت تغییر تکنولوژی ها نیاز به آموزش امری الزامی برای افراد و سازمانها میباشد. افزایش کمی نفر ساعت آموزش و برگزاری دوره های مختلف آموزشی ، به تنهایی نمی تواند نشانگر کیفیت دوره های آموزشی باشد، بلکه این اثربخشی آموزش است که می تواند شاهدی دال بر ضمانت اجرایی دوره های آموزشی باشد.