سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی:

یک چارچوب مدون و جامع را جهت رسیدگی به وضعیت ایمنی و بهداشت کاری پرسنل ارائه می دهد که با اجرای آن، سازمان ها می توانند علاوه بر برآورده ساختن الزامات قانونی مرتبط (مانند قانون کار)، از بروز هزینه های ناشی از بیماری های شغلی و همچنین انجام شکایت های مختلف نزد مراجع قانونی، جلوگیری کنند.

هدف از پیاده سازی :

شناسایی،حذف ویا به حداقل رساندن ریسک های مرتبط با بهداشت وایمنی کارکنان و سایر طرف های ذینفع که در معرض ریسک ها قرار دارند یاری می نماید.

دامنه کاربرد :

کلیه شرکتهای تولیدی و خدماتی که ارتقاء و بهبود و ایمنی وضعیت پرسنل خود را مدنظر قرار داده اند.

مزایای پیاده سازی:

  • بهبود فرهنگ ایمنی،افزایش کنترل مخاطرات
  • بهبود کارایی عملیات وکاهش حوادث اتلاف ساعات تولبد
  • بهبود ایمنی،کیفیت محیط کار روحیه کارگران وافزایش اعتبار سازمان
  • کاهش هزینه های ناشی از عدم ایمنی و بهداشت
  • افزایش بهره وری

 

》 استاندارد ها

》 مشتریان