نحوه ثبت نام در دوره های آموزشی داخلی و خارجی

نحوه ثبت نام در دوره های آموزشی داخلی و خارجی آکادمی یشگامان سامانه پایدار

فرم درخواست دوره آموزشی درون سازمانی

دانلود فرم

فرم درخواست دوره آموزشی

دانلود فرم

تقویم آموزشی

دانلود تقویم آموزشی