این شرکت دارای تاییدیه از اداره کل تجهیزات پزشکی و مرکز تایید صلاحیت ملی ایران و همچنین نهادهای گواهی دهنده خارجی در زمینه ثبت و صدور گواهینامه استانداردهای مدیریتی می باشد.