این شرکت دارای تاییدیه از مرکز تایید صلاحیت ملی ایران و نهاد گواهی دهنده خارجی درر زمینه ثبت و صدور گواهینامه استانداردهای سیستم مدیریتی می باشد.