شركت پیشگامان سامانه پایدار در زمينه مميزي و صدور گواهينامه سيستمهاي  مديريت وكيفيت فعاليت مي نمايد. اين شركت با بكارگيري از توان تخصصي و دانش فني اقدام به پياده سازي سيستم مديريت كيفيت ارزيابي انطباق - الزامات نهادهاي ارائه كننده خدمات مميزي "ISO 9001:2015″, “ISO IEC 17021:2015" و گواهي كردن سيستم هاي مديريت نموده است.

این شركت در راستاي بهبود سيستم مديريت اهداف زير را مشخص نموده و در راستاي آن گام برمي دارد:

 

  1. افزايش رضايت مشتريان و كارفرمايان و براورده سازي انتظارات اصولي انها وتلاش در جهت جلب وفاداري آنان
  2. ارتقاي سطح دانش فني كاركنان در راستای استاندارد ISO IEC 17021:2015
  3. انجام خدمات در نهايت بي طرفي و رازداري ومحرمانگي

 

اين خط مشي از نظر تناوب هر سال مورد بازنگري قرار گرفته و بدين وسيله از تمامي صاحب نظران دعوت مي گردد تا باكمك وارائه پيشنهادات ما را در ارائه خدمات با بالاترين كيفيت ياري نمايند