مزایای عضویت در باشگاه مشتریان شرکت پیشگامان سامانه پایدار عبارتند از:

  • ثبت همزمان در مراجع اعتبار دهنده و گواهی دهنده
  • انجام خدمات صدور گواهینامه با تخفیف 20 درصد برای سایر درخواست های شرکت
  • تخفیف 30 درصدی برای برگزاری دوره های آموزشی ممیزی داخلی با ارائه گواهینامه بین المللی
  • تخفیف 20 درصدی برای برگزاری دوره های سر ممیزی رسمی
  • تخفیف 30 درصدی برای سایر دوره های درخواستی شرکت
  • تخفیف 30 درصدی شرکت در همایش های بین المللی