HACCP چیست؟

از میان روشهای كنترل بهداشتی فرآیند تولید ، ‌روش تجزیه و تحلیل خطرو كنترل نقاط بحرانی كه به سیستم HAZARD  ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT یا HACCP معروف است ، به عنوان یك سیستم كنترل ایمنی از اهمیت خاصی برخوردار میباشد به طوری كه سازمان های بین المللی و اجرائی قوانین نظارت بر مواد غذائی به طور جدی نسبت به تداوم وپیشبرد این روش در مزارع پرورشی حیوانات ودرپروسه تهیه غذاهای مورد نیاز انسان تاكید دارند

نظام HACCP كلیه خطرات ونقاط بحرانی را درطول زنجیره تولید ، عرضه و مصرف ونیز بیماریهای ناشی از مصرف تولیدات را بوسیله گروه HACCP كه از اطلاعات علمی ومدیریتی كافی برخوردار هستند مورد بررسی قرار می دهد وخطرات احتمالی را كه درطول مراحل تولید سلامت مواد غذائی را تهدید میكند ، تعیین وبه طور دقیق اندازه گیری می نماید.

٭ تحت پوشش قراردادن تمامی جنبه‌های بهداشتی مواد غذائی از مواد اولیه تا محصول نهائی

٭ به‌عنوان مکملی برای دیگر سیستم‌های مدیریت کنترل کیفی مانند ISO ۹۰۰۰

٭ رونق و آسانی تجارت بین‌‌المللی چرا که ایمنی مواد غذائی را تضمین می‌کند.

٭ اطمینان و تضمین کیفیت مواد غذائی از نظر آلودگی‌های میکروبی، شیمیائی و فیزیکی

٭ مهار آلودگی قبل از تولید مواد غذائی

٭ جلوگیری از آلودگی‌های ثانویه مواد غذائی

٭ صرفه‌جوئی در مصرف معرف‌ها و وسایل آزمایشگاهی

٭ صرفه‌جوئی در وقت و هزینه‌های اضافی

٭ جلوگیری از ضایعات و به هدر رفتن مواد غذائی ناسالم بعد از تولید در HACCP ایمنی غذائی همیشه در اولویت قرار می‌گیرد اما فنون آن انعطاف‌پذیرند و می‌توانند برای موارد دیگری مانند کیفیت محصول، روش‌های اجرائی کارها و فرآوردهای غیرغذائی نیز به‌کار گرفته شوند.

 

》 استاندارد ها

》 مشتریان