امروزه با توجه به ضرورت افزایش قابلیت یک سازمان در مواقع اضطراری و اجرای برنامه هایی جهت کاهش خطرات شغلی و زیست محیطی به ویژه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، مقوله HSE مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است.

این استاندارد، حداقل مقتضیات برای مدیریت ایمنی و سلامت شغلی را تعیین می‌كند. با ما كار كرده و از این استاندارد در كار خود استفاده كنید تا به حداكثر بازده برای كاركنان، عملیات، و مشتریان خود دست یابید.در همسویی با استقرار سیستم های مدیریت یکپارچه در زمینه بهداشت شغلی ، ایمنی و محیط زیست ، از دهه های قبل ، برخی شرکت های بین المللی به ویژه در حضور صنایع نفت، اقدام به تدوین استاندارد های راهنما نمودند. استانداردهای مذکور که عمدتا با مخفف HSE-MS معرفی شده اند.چارچوب معینی را برای یک سیستم مدیریت یکپارچه مهیا می نمایند و ادای وجوه تمایزی با استاندارد های ISO 14001و OHSAS 18001 هستند

》 استاندارد ها

》 مشتریان