ایزو 26000 مسئولیت اجتماعی را به شرح زیر بیان می کند: مسئولیت یک سازمان برای اثر بخشی تصمیمات و فعالیتهای خود بر جامعه و محیط،از طریق رفتار شفاف و اخلاقی که شامل موارد زیر می باشد:مد نظر قرار دادن انتظارات و توقعات سهامداران،همخوانی و مطابقت با قانون اجرایی و هنجارهای رفتار بین المللی و تعمیم ان در سراسر سازمان و به کار بستن در تمامی روابط ان. هدف مسئولیت اجتماعی،کمک به توسعه ی پایدار میباشد ،این ایزو راهکاری را در زمینه اصول اساسی مسئولیت اجتماعی،مسائل و موضوعات اصلی مرتبط با مسئولیت اجتماعی و روش های ادغام و تلفیق و تبدیل رفتار مسئولیت اجتماعی به راهکارها،سیستم ها،اقدامات و فرایندهای سازمانی فعلی،را ارائه می نماید. این ایزو برای کمک به سازمان ها در جهت پیاده سازی توسعه پایدار،طراحی شده است.

》 استاندارد ها

》 مشتریان