ممکن است برای شما پیش آمده باشد که برای انجام آزمایشات به آزمایشگاه مراجعه کنید ؛از دیدن نتایج آن به شما شوک وارد شود و برای اطمینان از صحت نتایج آزمایشات به آزمایشگاه دیگری مراجعه کنید. شاید که آن آزمایشگاه نتیجه دقیق تری را به شما اعلام کند. سازمان بین المللی استاندارد (ISO)، در ادامه تجربیات وسیع استقرار استاندارد های ISO/IEC GUIDE25 و استاندارد اروپایی EN 45001، در سال های اخیر استانداردجهانی ISO/IEC 17025 را تهیه و جایگزین استاندارد های قبلی نمود..این استاندارد دربرگیرنده انواع آزمون و کالیبراسیونی است که با استفاده از روشهای استاندارد، روشهای استاندارد نشده و روشهای ابداع شده در خود آزمایشگاه انجام میگیرد

》 استاندارد ها

》 مشتریان